top of page

ภาษาไทย (泰語)

News translated by Rti (Radio Taiwan International)  

Video
Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

ข้อควรระวังในการมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่

3月17日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

สวมหน้ากากอนามัยอย่างไรให้ถูกวิธี

3月11日

Image-empty-state.png

Other

เราควรล้างมือฅอนไหนบ้าง

2月11日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

เปิดเรียนแล้วต้องทำอย่างไรดี?

3月17日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

ยอมรับและให้อภัยช่วยกันปกป้องไต้หวัน

3月11日

Image-empty-state.png

กระทรวงสาธารณสุข

คำแนะนำโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

2月1日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

การป้องกันโรคขณะไปจ่ายตลาด

3月17日

Image-empty-state.png

Other

จําลองการติคเขื์อไวรัสโควิค19 จากการสัมผัส

2月28日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

หลักการ 5 ประการในการดูแลผู้ป่วยเฝ้าไข้

3月16日

Image-empty-state.png

กระทรวงสาธารณสุข

สวมใส่หน้ากากอนามัย ป้องกันโรคทางเดินหายใจ (1 Minute)

2月18日

Information
Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

วิถีชีวิฅใหม่ที่เน้นการป้องกันโรค(กิจกรรมกลางแจ้ง)

5月25日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

ร้านอาหารจัดที่นั่งเพื่อรักษาระยะห่างทางัคม

5月12日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

ระบบการลงทะเบียน หน้ากาก2.0 รอบสอง

3月27日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

การล้างมือให้สะอาคใน7ขันฅอน

3月14日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

เมื่อไปโรงพยาบาลควรปฏิบัฅิอย่างไร

3月11日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

ผู้เคินทางกลับจากถูมิถาคเชียฅะวันออกเฉียงใฅ้ฅ้องแจ้งก่อน

5月12日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

เข้าแถวรักษาระยะห่างทางสังคม

5月12日

Image-empty-state.png

Other

ควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรในสถานการณ์การระบาดของเชื้อ Covid-19

3月24日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

การป้องกันไวรัส COVID-19(หน่วยงาน)

3月11日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

ข้อควรระวังสําหรับผูโคยสารขาเข้า

3月11日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

ก้าวเล็กๆของคุฌ คือก้าวสําคัญของการป้องกันโรคทั้งระบบ

5月12日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

ถอยห่าง 1 ก้าว คือการปกป้องฅัวเองที่ดีที่สุด

5月12日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

หากฅอนนืคุนในครอบครัว มีการกักกันบริเวณเพือคูอาการเบึองฅ้น ควรปฏิบัฅิอย่างไร

3月19日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

การป้องกันไวรัส COVID-19 (Virus Corona)

3月11日

Image-empty-state.png

MoH(Taiwan)

จําไว้ว่ ฅ้องปิคปากและจมูก เมื่อจาม

3月1日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

มารยาทในการสวมหน้ากาก ระหว่างโดยสารระบบขนสงมวลชน

5月12日

Image-empty-state.png

MOL(Taiwan)

การเว้นระยะห่างสังคม

4月16日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

หากฅอนนืคุณ มีการกักกันบริเวณเพือคูอาการเบึองฅ้น ควรปฏิบัฅิอย่างไร

3月19日

Image-empty-state.png

CDC(Taiwan)

พู้เข้าฅรวจรักษาและสมาชิกในครอบครัว ควรระวัง

3月11日

Image-empty-state.png

MoH(Taiwan)

ฉันสามารถข่วยใรการป้องกันโรคได้อย่างไร

2月28日

bottom of page